Wsparcie zespołów klasowych 

Ważne: Działania z tego obszaru realizowane są przez wszystkich pracowników psychologiczno-pedagogicznych Zespołu Poradni, w związku z czym złożenie zapotrzebowania wymaga podania wieku dzieci/uczniów, celem przekazania do właściwych pracowników. 

 1. Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych.
 2. Warsztaty integracyjne w klasach polsko-ukraińskich
 3. Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 4. Warsztaty przeciwdziałające przemocy rówieśniczej

 

Wsparcie w zakresie problemów emocjonalnych, zaburzeń rozwojowych, w tym niepełnosprawności intelektualnej.

Działania skierowane do uczniów:

 1. Zajęcia uwrażliwiające grupę rówieśniczą na indywidualne potrzeby dziecka/dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizatorzy: specjaliści w zakresie określonej niepełnosprawności
 2. Zajęcia wspierające dzieci i młodzież o odmiennym funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Realizatorzy: wszyscy pracownicy psychologiczno-pedagogiczni, w związku z czym należy wskazać wiek dzieci/uczniów;
 3. Warsztaty rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne. Miejsce realizacji: Zespół Poradni. Realizatorzy: M. Kasperowicz. A. Rutkowska

Działania skierowane do nauczycieli:

Ważne: Działania dla nauczycieli realizowane są na terenie Zespołu Poradni, co należy uwzględnić przy składaniu zamówienia.

 1. Psychoedukacja w zakresie niepełnosprawności dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym. Realizator: specjaliści w zakresie określonej niepełnosprawności
 2. Psychoedukacja w zakresie zaburzeń odżywiania. Realizator: J. Ksiądzyna
 3. Psychoedukacja w zakresie zaburzeń depresyjnych. Realizator: J. Ksiądzyna
 4. Praca z uczniem nadpobudliwym. Realizatorzy: A. Słociak, E. Chmiel-Opalińska
 5. Psychoedukacja w zakresie rozwoju dziecka od urodzenia do ukończenia przez niego edukacji przedszkolnej. Realizator: M. Kasperowicz, A. Rutkowska

 

Zapobieganie uzależnieniom, minimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz skutków zaburzeń rozwojowych.

 

Działania skierowane do uczniów:

 1. Warsztaty uwrażliwiające na sposób autoprezentacji nastolatków w mediach społecznościowych. Realizatorzy: A. Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 2. Badania przesiewowe w zakresie ogólnego rozwoju dziecka.

Realizatorzy: M. Niżnik, J. Wiczewska

 

Działania skierowane do nauczycieli:

Ważne: Działania dla nauczycieli realizowane są na terenie Zespołu Poradni, co należy uwzględnić przy składaniu zamówienia.

 

 1. Psychoedukacja w zakresie dostrzegania nieprawidłowości rozwojowych u dziecka od urodzenia do ukończenia przez niego edukacji przedszkolnej. Realizator: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 2. Czynniki chroniące i wspierające w relacji dziecko-nauczyciel. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Realizator: A. Słociak. E. Chmiel-Opalińska

 

Działania skierowane do rodziców:   

 1. Psychoedukacja nt. roli rodzica nastolatka wobec zagrożeń i korzyści płynących z Internetu. Realizatorzy: I. Kopczyńska, A. Dobroczyńska
 2. Badania przesiewowe w zakresie ogólnego rozwoju dziecka.

     Realizatorzy: M. Niżnik, J. Wiczewska

 1. Omówienie wyników badań przesiewowych mowy i badań ogólnorozwojowych, na terenie szkół i przedszkoli. Realizatorzy: M. Niżnik, J. Wiczewska
 2. Warsztaty umiejętności wychowawczych przeciwdziałające uzależnieniom behawioralnym. Realizatorzy: E. Chmiel-Opalińska, A. Słociak
 3. Zajęć psychoedukacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Realizatorzy: specjaliści w zakresie określonej niepełnosprawności
 4. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi. Realizatorzy: pracownicy obejmujący opieką grupę wiekową wskazaną w zapotrzebowaniu.
 5. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci przebywających na uchodźctwie. Realizatorzy: pracownicy obejmujący opieką grupę wiekową wskazaną w zapotrzebowaniu.
 6. Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością. Realizatorzy:
  Wabel-Schmidt, B.Pieszak

 

 Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

Działania skierowane do uczniów: 

 1. Zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym w zakresie rozpoznawania i nazywania emocji. Realizatorzy: P. Kluwak, J. Sommerfeld, A. Sadowy-Waszak, E. Lange, A. Palcat, M. Bieszczak, M. Wójtowicz, O. Piestrzyńska
 2. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju emocjonalno-społecznym, w tym z autyzmem. Zajęcia realizowane na terenie Zespołu Poradni.

     Realizatorzy: M. Kasperowicz, A. Rutkowska

 1. Warsztaty z zakresu technik skutecznego uczenia się. Realizatorzy: K. Waldoch-Dworak, B.Petryk, A. Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 2. Warsztaty kształtujące postawę tolerancji i empatii oraz przeciwdziałajace negatywnym postawom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Realizacja: K. Wałdoch-Dworak, B.Petryk, J. Ksiądzyna,
 3. Zajęcia uwrażliwiające dzieci na posiadane przez nie zasoby osobiste. Realizacja: A. Palcat, M. Bieszczak
 4. Program Promocji Zdrowia Psychicznego- warsztaty dla dzieci 6 letnich

Realizarorzy: P.Kluwak, J. Sommerfeld

 

Działania skierowane do nauczycieli: 

Ważne: Działania dla nauczycieli realizowane są na terenie Zespołu Poradni, co należy uwzględnić przy składaniu zamówienia. 

 1. Psychoedukacja w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnym dzieci. Realizacja: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 2. Warsztaty uwrażliwiające na budowanie konstruktywnej relacji uczeń-nauczyciel

Realizacja: E. Stachów, A. Słociak, P. Ferdynus

 1. Warsztaty uwrażliwiające na budowanie konstruktywnej relacji nauczyciel – rodzic. Realizatorzy: M. Wójtowicz, A. Palcat, M. Bieszczak, O.Piestrzyńska
 2. Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Realizacja:
  Piestrzyńska, M. Wójtowicz
 3. Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Realizacja: wybrane zespoły psychologów i pedagogów

 

Działania skierowane do rodziców:

 1. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.  Realizacja: wskazani pracownicy Zespołu Poradni, miejsce realizacji: Żary
 1. Szkoła dla rodziców i wychowawców, cz. I. – warsztaty umiejętności wychowawczych. Realizacja: A. Palcat, M. Bieszczak, P. Kluwak, J. Sommerfeld, miejsce realizacji: Lubsko;
 2. Psychoedukacja w zakresie metod wspierania młodzieży w rozwoju emocjonalno-społecznym w okresie adolescencji.  Realizatorzy: A. Słociak, E. Chmiel-Opalińska
 1. Punkty konsultacyjne w szkołach. Realizacja: K. Soroko, P. Ferdynus
 1. Psychoedukacja nt. roli środowiska rodzinnego w kształtowaniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym. Realizacja:
  Kluwak, J. Sommerfeld, I. Nowińska, J. Mysliwa
 2. Warsztaty dla rodziców/opiekunów dot. wspierania dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu). Realizacja: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 3. Warsztaty dla rodziców uczniów klas VII-VIII nt. komunikacji z nastolatkiem. Realizacja: A. Dobroczyńska, I. Kopczynska
 4. Zajęcia psychoedukacyjne na temat rozwoju dzieci 10-12 letnich oraz specyfiki przejścia dziecka z nauczania zintegrowanego do klasy IV. Realizator: J. Ksiądzyna, K. Waldoch-Dworak, A. Kochanowicz

 

Promocja zdrowego stylu życia, troski o siebie. Edukacja w zakresie rozwoju dziecka.

 Działania skierowane do uczniów:

 1. Warsztaty dla młodzieży w kl. VI-VII dotyczące organizowania pracy i czasu wolnego. Prowadzące: A.Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 2. Badania profilaktyczne noworodków skalą NBAS. Prowadzące: J. Myśliwa, I. Nowińska
 3. Promocja zdrowego stylu życia u uczniów nastoletnich. Prowadzące: E. Chmiel- Opalińska, A. Słociak
 4. Zajęcia psychoedukacyjnyjne z zakresu komunikacji społecznej, tolerancji oraz samopoznania. Prowadzące: K. Wałdoch-Dworak, A. Kochanowicz

Działania skierowane do nauczycieli:

Ważne: Działania dla nauczycieli realizowane są na terenie Zespołu Poradni, co należy uwzględnić przy składaniu zamówienia. 

 1. Wada wymowy i jej wpływ na rozwój dziecka. Prowadzący: K. Kaczmarek
 2. Zaburzenia mowy, a trudności w pisaniu – rada szkoleniowa. Prowadzący: Kaczmarek
 3. Rozwój mowy a dojrzałość szkolna. Prowadzący: K. Kaczmarek
 1. Wspieranie nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami i orzeczeniami – rada szkoleniowa. Prowadzący: M. Wójtowicz, K. Kaczmarek
 1. Psychoedukacja w zakresie zaburzeń odżywiania. Realizator: J. Ksiądzyna
 2. Psychoedukacja w zakresie zaburzeń depresyjnych. Realizator: J. Ksiądzyna

 

Działania skierowane dla rodziców:

 1. Psychoedukacja nt. rozwoju dziecka od urodzenia do 6. roku życia– prelekcja. Realizatorzy: M. Kasperowicz, A. Rutkowska
 2. Gotowość szkolna dziecka kończącego edukację przedszkolną. Realizatorzy: J. Sommerfeld, P. Kluwak, E. Lange, A. Sadowy – Waszak
 1. Psychoedukacja rodziców nt. motywowania dziecka do nauki. Realizatorzy: K. Wałdoch – Dworak, A. Kochanowicz
 1. Punk konsultacyjny dla rodziców w wieku 0-3. Realizatorzy: I. Nowińska, J. Myśliwa
 2. Psychoedukacja w zakresie wspierania prawidłowego rozwoju mowy u dziecka. Realizator: K. Kaczmarek, B. Pieszak, M. Niżnik
 1. Rozwój mowy a gotowość do nauki czytania i pisania. Realizator: K. Kaczmarek
 1. Psychoedukacja w zakresie wspierania relacji rodzinnych. Realizatorzy: E. Chmiel – Opalińska, A. Słociak
 1. Psychoedukacja w zakresie zaburzeń odżywiania. Realizator: J. Ksiądzyna
 2. Psychoedukacja w zakresie zaburzeń depresyjnych. Realizator: J. Ksiądzyna 

 

 Wsparcie orientacji zawodowej od wczesnych etapów rozwojowych oraz w zależności od poziomu funkcjonowania.

 

Działania skierowane dla uczniów: 

 1. Warsztaty z zakresu orientacji zawodowej. Realizatorzy: K. Soroko, P. Ferdynus
 1. Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu dla klas VII-VIII. Realizator: P. Ferdynus
 1. Warsztaty dla młodzieży nt. „stresu egzaminacyjnego”. Realizator: P. Ferdynus, K. Soroko, A. Dobroczyńska, I. Kopczyńska
 1. Zajęcia warsztatowe nt. skutecznego uczenia. Realizatorzy: K. Soroko, P. Ferdynus, A. Słociak, E. Chmiel-Opalińska
 1. Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych nt. planowania przyszłości zawodowej. Realizatorzy: K. Soroko, P. Ferdynus, A. Słociak, E. Chmiel-Opalińska
 2. Warsztaty dla młodzieży nt. ich zasobów osobistych determinujących wybór zawodu. Realizator: J. Sommerfeld

 

Działania skierowane do nauczycieli:

Ważne: Działania dla nauczycieli realizowane są na terenie Zespołu Poradni, co należy uwzględnić przy składaniu zamówienia.

 1. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych. Realizatorzy: K. Soroko, P. Ferdynus

 

Działania skierowane do rodziców: 

 1. Wsparcie rodziców w procesie podejmowania przez ich dzieci decyzji zawodowych.   Realizatorzy: K. Soroko, P. Ferdynus