• wspieraniem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży,
  • diagnozowaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • diagnozowaniem trudności emocjonalnych i problemów wychowawczych,
  • terapią psychologiczną i pedagogiczną,
  • opieką logopedyczną i rehabilitacyjną,
  • wspieraniem rodziców i nauczycieli w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  • prowadzeniem działań psychoedukacyjnych rodziców i nauczycieli w zakresie problematyki edukacyjnej, wychowawczej i profilaktyki uzależnień.
W swoich działaniach ściśle współpracujemy z instytucjami zajmującymi się sprawami dzieci i rodziny w tym: PCPR, MOPS, GOSP, Sąd Rejonowy, placówki służby zdrowia, placówki oświatowe - publiczne i prywatne.